Działania SIPUR w IV kwartale 2016 roku

16 lutego 2017 Wyłącz przez puonlineadm

Spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń reprezentujących branżę budowlaną zorganizowane przez Centrum Badań i Analiz Rynku ASM, 15 grudnia 2016, Warszawa

Przedstawiciel „SIPUR” wziął udział w spotkaniu stowarzyszeń reprezentujących budownictwo zorganizowanym przez ASM, Kutno. Dominującym tematem dyskusji była konsolidacja działań środowiska zaangażowanego w misję rozwoju sektora budowlanego. Jedną z omawianych spraw były wspólne działania branży budowlanej dot. przywrócenia ulgi remontowej.

Spotkanie świąteczno-noworoczne środowiska budowlanego, 7 grudnia 2016, Warszawa

Organizatorem tradycyjnego spotkania opłatkowego była Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości KBIN, do której należy „SIPUR”. W imprezie integrującej środowisko budowlane wziął udział m.in. Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żukowski, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer, a także przedstawiciele sejmu i parlamentu europejskiego.

IV Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej, 6 grudnia 2016, Warszawa

Celem Konferencji było przekazanie informacji o aktualnościach z branży chemii budowlanej, wymiana informacji i pomysłów oraz integracja środowiska. W tej ciekawej i profesjonalnie przygotowanej konferencji wzięli udział przedstawiciele firm produkcyjnych i dystrybucyjnych przemysłu chemii budowlanej, stowarzyszeń (w tym Związku „SIPUR”) oraz instytutów naukowych. W trakcie wydarzenia przedstawiono prezentacje surowcowe, produktowe i technologiczne, omówiono tendencje rynkowe, zmiany legislacyjne. Uczestnicy wzięli udział w jednym z trzech warsztatów praktycznych.

Spotkanie Inicjatywy Efektywna Polska wspieranej przez „SIPUR”, 5 grudnia 2016, Warszawa

Na spotkaniu na Politechnice Warszawskiej, w którym wziął udział przedstawiciel „SIPUR”, zaprezentowane zostały plany Inicjatywy Efektywna Polska na rok 2017. Obejmują one m.in. kontynuację prac nad Krajowym Programem Modernizacji Budynków (KPMB), publikację kolejnego wydania Przeglądu efektywności energetycznej (temat przewodni rewitalizacja miejscowości charakteryzujących się złą jakością powietrza), współpracę z instytucjami naukowymi oraz organizację konferencji naukowej wokół tematu Przeglądu.

Efektywna Polska jest niezależną inicjatywą działającą poza instytucjami państwowymi i powstałą jako idea Instytutu Ekonomii Środowiska (IEŚ). Zajmuje się ona dwoma zidentyfikowanymi przez IEŚ problemami tj. modernizacją budynków jednorodzinnych oraz stanem powietrza w Polsce. Integruje ona organizacje i instytucje (w tym także stowarzyszenia branżowe), dla których te dwa problemy są ważne, ale nie reprezentuje interesów tych organizacji.

Nowi członkowie „SIPUR”

Z przyjemnością informujemy, że na Zgromadzeniu Ogólnym 29 listopada br. członkowie „SIPUR” podjęli decyzję o przyjęciu do Związku firmy Purinova z Bydgoszczy oraz Icynene Europe reprezentowanej przez PU Consulting.

Zgromadzenie Ogólne „SIPUR”, 29 listopada, Warszawa – zmiany w Zarządzie Związku

Nowym Wiceprezesem Związku została dr Anna Jarosik z firmy PCC Prodex. Wyboru dokonano w związku z rezygnacją Sławomira Golonki reprezentującego Covestro. Aktualny skład Zarządu „SIPUR” jest następujący:
– Maciej Kubanek – Prezes Zarządu,
– Anna Jarosik, PCC Prodex Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu,
– Piotr Cieślewicz, Kingspan Insulation Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu,
– Mirosław Dąbrowski, BASF Sp. z o.o. – Członek Zarządu,
– Grzegorz Żmuda, IKO Sp. z o.o. – Członek Zarządu

V Konferencja „Trwałość i Skuteczność Napraw Obiektów Budowlanych TiSNOB”, 24-26 listopada 2016, Wrocław

Organizatorami kolejnej edycji konferencji TiSNOB 2016, którą tradycyjnie wspiera „SIPUR” były: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytut Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz Department of Civil Engineering Auburn University USA. Konferencja była okazją do wymiany poglądów nt. prowadzenia badań doświadczalnych, rozważań teoretycznych oraz projektowania i wykonawstwa. Spotkanie było adresowane do środowisk naukowych, projektantów, producentów materiałów budowlanych i wykonawców.

X Jubileuszowa Konferencja PLASTINVENT, 17-18 listopada 2016, Arłamów

Przedstawiciel „SIPUR” wziął udział w kolejnej edycji Konferencji PLASTINVENT. Na zaproszenie Fundacji PlasticsEurope Polska wygłosił prezentację pt. „Pokojowe współistnienie czy ostra konkurencja? Case study”. Spotkanie zorganizowane przez firmy Plastigo, Synventive Molding Solutions oraz Serwis Internetowy www.tworzywa.pl. umożliwiło zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie technologii przetwórstwa, inżynierii materiałowej oraz wynikami badań i wdrożonymi rozwiązaniami z szeroko rozumianej dziedziny tworzyw sztucznych.

Politechnika Poznańska, 28 października 2016, Poznań

Zakończenie kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanu w budownictwie zorganizowanego przez „SIPUR” i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa koło nr 4 przy Politechnice Poznańskiej.

Komisja w składzie:
– prof. dr hab. Józef Jasiczak-Dyrektor Instytutu Konstrukcji Budowlanych
– prof. dr hab. Tomasz Błaszczyński/Profesor PP/PK
– dr inż. Barbara Ksit- Przewodniczący koła nr4 PZITB przy PP Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB

nagrodziła czterech autorów prac magisterskich i inżynierskich (projekty i prace badawcze)

„Kongres Pożarnictwa Fire Poznań”, 20 października 2016, Poznań

Patronami honorowymi kolejnej edycji Kongresu Pożarnictwa był „SIPUR” oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie. Spotkanie specjalistów ds. ochrony przeciw pożarowej zostało zorganizowane przez DND Project. Miejscem tej ciekawej imprezy dla profesjonalistów były Międzynarodowe Targi Poznańskie – World Trade Center w Poznaniu. Wśród omawianych tematów nie zabrakło kwestii rozwojowych oraz nowych metod oceny bezpieczeństwa pożarowego budynków. Panele dyskusyjne prowadzili eksperci z SGSP: mł. bryg. dr inż. Przemysław Kubica i mł. bryg. dr inż. Adam Krasuski. Na temat nowych przepisów wypowiedział się bryg. mgr inż. Marek Zabrocki, Prezes SITP Oddział Gdański, Naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Gdyni

Prezentacje o charakterze edukacyjnym dla obecnych i przyszłych profesjonalistów branży budowlanej

W IV kwartale br. przedstawiciele „SIPUR” spotykali się z inżynierami i technikami budownictwa oraz studentami wyższych uczelni technicznych realizując zadania statutowe związku polegające m.in. na przekazywaniu wiedzy dot. izolacji z poliuretanu. Oferowane przez firmy członkowskie wyroby i systemy poliuretanowe są bardzo często najbardziej efektywnymi rozwiązaniami, zgodnie z hasłem „POLIURETAN IZOLUJE LEPIEJ”.

16 listopada br. przeprowadziliśmy prezentację dot. cech i zastosowań poliuretanu do izolacji cieplnej w budownictwie dla członków Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Krośnie.

25 października br. spotkaliśmy się ze studentami Politechniki Krakowskiej, 28 października -Politechniki Poznańskiej, a 21 grudnia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Z przyjemnością odpowiem na Państwa pytania, bardzo proszę o kontakt

Maciej Kubanek, Prezes Zarządu, Sekretarz Generalny,
e-mail: sekretarz@sipur.pl, tel. kom. 792 208 623